algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden VMB-advies LLP, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer:  64768473

Artikel 1: VMB-advies

VMB-advies is de handelsnaam van onze vennootschap VMB-advies LLP, een Engelse vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  (Limited Liability Partnership) gevestigd te Kingston upon Thames (Surrey),Verenigd Koninkrijk, aldaar geregistreerd in het register van het Companies Registration Office Cardiff, onder nummer OC403328, kantoorhoudend te Rosmalen aan de Kievitsven 28 (hierna: "VMB-advies").

Artikel 2: Toepasselijkheid

In het kader van deze voorwaarden wordt onder opdrachtgever verstaan de natuurlijke persoon en/of de rechtspersoon die aan VMB-advies opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden c.q. met wie VMB-advies een overeenkomst heeft gesloten.

Deze algemene voorwaarden van VMB-advies zijn van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomsten van opdracht c.q. rechtsbetrekkingen tussen VMB-advies en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden die door VMB-advies uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Ze zijn ook van toepassing op alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten c.q. opdrachten en verder (rechts)handelingen van VMB-advies met, voor of jegens opdrachtgever.

Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar de opdrachtgever verwijst, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Al degenen die voor VMB-advies werkzaam zijn en/of waren in kader van de uitvoering van de opdracht c.q. overeenkomst waaronder begrepen oprichters, bestuursleden, vennoten, werknemers en hulpkrachten van VMB-advies en hun erfgenamen kunnen jegens opdrachtgever een beroep doen op deze algemene voorwaarden. 

VMB-advies sluit de werking van artikel 7:404;7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek uit. Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijven de voorwaarden voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

Op alle overeenkomsten gesloten met VMB-advies is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank te 's-Hertogenbosch voor zover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.

Artikel 3: Uitvoering overeenkomst en opzegging

VMB-advies bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. VMB-advies heeft het recht bepaalde werkzaamheden zonder kennisgeving aan de opdrachtgever, te laten verrichten door derden waarmee VMB-advies onder gemeenschappelijke naam of structureel samenwerkt.  Het uitbesteden van werkzaamheden aan anderen dan voornoemd kan slechts geschieden met instemming van de opdrachtgever.

VMB-advies voert de werkzaamheden uit in overeenstemming met de toepasselijke gedrag- en beroepsregels. VMB-advies spant zich in om het resultaat te bereiken dat de opdrachtgever voor ogen staat, maar garandeert niet dat dit resultaat daadwerkelijk kan worden bereikt.

Opdrachtgever is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen  zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, alsmede alle door VMB-advies verlangde gegevens en informatie tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan VMB-advies ter beschikking te stellen. Opdrachtgever staat in voor juistheid en volledigheid van alle aan VMB-advies verstrekte gegevens en informatie.

Opdrachtgever verleent toestemming tot contractovername.
Opdrachtgever en VMB-advies kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk en gemotiveerd opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie werkdagen, tenzij redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of de opzegtermijn verzetten.

Ingeval van opzegging behoudt VMB-advies haar recht op honorarium voor reeds verrichte werkzaamheden en vergoeding van gemaakte kosten, welke niet in dit honorarium zijn begrepen. Bij opzegging door opdrachtgever heeft VMB-advies tevens het recht op vergoeding van de voor door haar aantoonbaar geleden schade voortvloeiend uit de opzegging.

Artikel 4: Honorarium en betaling

Omdat VMB-advies werkzaamheden voor opdrachtgever verricht, heeft zij recht op een honorarium.
Het honorarium wordt berekend volgens het uurtarief dat op de opdrachtbevestiging van VMB-advies is vermeld, tenzij anders (incl. op een andere wijze) is overeengekomen. Dit honorarium wordt vermeerderd met zogenoemde verschotten, BTW en declaraties van ingeschakelde derden. VMB-advies mag het uurtarief dat is overeengekomen ieder jaar op 1 januari aanpassen.

Verschotten zijn te specificeren kosten zoals griffierecht, deurwaarderskosten en reis- en verblijfskosten en kantoorkosten zoals secretariaatskosten, portokosten, telefoonkosten en kosten van fotokopieën. VMB-advies kan de verschotten periodiek en afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening brengen.

VMB-advies mag het verschuldigde honorarium aan opdrachtgever tussentijds in rekening brengen. Ook is VMB-advies gerechtigd opdrachtgever voorschotten in rekening te brengen. Voorschotten worden verrekend bij tussentijdse  declaraties en einddeclaraties.

Betaling dient  te geschieden  binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen op een door VMB-advies op de factuur aangegeven wijze met dien verstande dat  openstaande facturen door VMB-advies te allen tijde verrekend mogen worden met vorderingen die de opdrachtgever op VMB-advies heeft. Een dergelijke verrekening dient alsdan te worden beschouwd als (gedeeltelijke) betaling van de facturen/het honorarium.

Indien betaling op de op factuur vermelde wijze (redelijkerwijze) niet mogelijk is of mogelijk lijkt te zijn, is VMB-advies gerechtigd betaling van de prijs in natura of op een andere wijze te vorderen. Hieronder wordt in ieder geval verstaan overdracht van goederen.

Opdrachtgever is gehouden  ten behoeve van VMB-advies op eerste vordering en ten genoegen van VMB-advies zakelijke zekerheid te verschaffen voor alles wat VMB-advies van Opdrachtgever te vorderen heeft.

Opdrachtgever mag niets van de factuurbedrag aftrekken, met het factuurbedrag verrekenen en/of de betaling opschorten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming daartoe van VMB-advies.

Als opdrachtgever niet binnen de gestelde betalingstermijn heeft betaald, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd aan VMB-advies. Wettelijke rente is de rente van de artikelen 6:119 en 6:119a van het Burgerlijke Wetboek.

Als opdrachtgever in verzuim is, komen de kosten die VMB-advies moet maken om opdrachtgever tot nakoming van zijn verplichtingen te bewegen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5: Reclame en aansprakelijkheid

Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aansprakelijkheid binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijze  niet eerder kon ontdekken, binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan VMB-advies te worden kenbaar gemaakt. Een reclame schort de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op.

De  aansprakelijkheid van VMB-advies voor eventuele beroepsfouten van VMB-advies, daaronder begrepen vennoten in persoon, de werknemers en al degenen die voor VMB-advies werkzaam zijn of zijn geweest, is steeds beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van VMB-advies uitkeert, vermeerderd met het eigen risico volgens de betreffende polis. Desgewenst ontvangt de opdrachtgever een samenvatting van de desbetreffende polis.

Als de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van VMB-advies om welke reden dan ook geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van VMB-advies beperkt tot het honorarium exclusief BTW dat VMB-advies in de desbetreffende zaak in rekening heeft gebracht in het jaar waarin de beroepsfout is gemaakt, tot een maximum van € 25.000.

VMB-advies zal bij het inschakelen van niet tot de organisatie behorende derden steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. VMB-advies is voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk en sluit de toepasselijkheid van artikel 6:76 van het Burgerlijk Wetboek uit.

Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt bovendien voor het deugdelijk functioneren van de bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevens en bestanden, registers of andere zaken, geen enkele uitgezonderd.
De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet in geval er sprake zou zijn geweest van opzet of grove schuld aan de kant van VMB-advies.

De opdrachtgever vrijwaart VMB-advies tegen alle aansprakelijkheden van derden welk direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de werkzaamheden samenhangen.

Artikel 6: Intellectuele eigendom en geheimhouding

VMB-advies behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest die zij heeft gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever.

Het is opdrachtgever verboden die producten van de geest, waaronder begrepen werkwijzen, adviezen (model)contracten, al dan niet met inschakeling van derden, te veelvoudigen, te openbaren of exploiteren, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van VMB-advies.

VMB-advies is tenzij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft verplicht, verplicht tot geheimhouding jegens derden.

VMB-advies is niet gerechtigd de informatie die door opdrachtgever aan haar ter beschikking wordt gesteld voor een ander doel dan waarvoor zij is verstrekt aan te wenden, tenzij VMB-advies voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

Artikel 7: WWFT

Ingevolge onder meer de Wet betreffende de voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT) is VMB-advies verplicht om de identiteit van de opdrachtgever te controleren en om bepaalde ongebruikelijke transacties te melden aan de autoriteiten. De opdrachtgever is zich bewust van deze verplichting en geeft hiervoor, voor zover nodig, toestemming.